home usluge katalog slika cjenik kontakt software forum
 
 
  CJENIK PROJEKTIRANJE      
Pretpostavljeni troškovi gradnje električnih instalacija (kn)    
Faktor složenosti II    
Postotak cijene projekta od investicije / cijena projekta (kn)  
Red. broj Osnovni poslovi Postotak   Cijena
1 Provjera zadatka 2%
2 Idejno rješenje 5%
3 Idejni projekt 10%
4 Lokacijska dozvola 3%
5 Glavni projekt 45%
6 Građevna dozvola 3%
7 Izvedbeni projekt 25%
8 Troškovnik 7%
  UKUPNO PROJEKT    
 
CIJENE SU BEZ PDV-a
ZA TOČNE CIJENE PROJEKTIRANJA MOLIMO KONTAKTIRAJTE NAS.